اینستاگرام به صورت رسمی حالت چیدمان عکس را برای استوری ها راه اندازی می کند